Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojovAutoreferát dizertačnej práce na tému


Návrh optimálneho riešenia ochrany informačného systému


Vedný obor : 37-01-9 Dopravná a spojová technológia


Doktorand : Ing. Vaculík Juraj

Školiteľ : Prof. RNDr. Ing. Achimský Karol, CSc.

1998/2000

Doktorandská dizertačná práca bola vypracovaná v externom doktorandskom štúdiu na Fakulte Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline

Predkladateľ : Ing. Juraj VACULÍK
Školiteľ : Prof. RNDr. Ing. Karol ACHIMSKÝ, CSc.


Oponenti : Ostatné odborné posudky :

Stanovisko k dizertačnej práci vypracovala Katedra spojov fakulty PEDaS Žilinskej univerzity v Žiline
dňa 2000


Obhajoba dizertačnej práce sa koná pred komisiou pre obhajoby doktorandských dizertačných prác z odboru Dopravná a spojová technológia na Fakulte PEDaS Žilinskej univerzity v Žiline, v miestnosti NF454 dňa 26.05.2000 o 9:00 hod.


Prof. Ing. Ľudovít Kulčák, CSc.
Predseda SOK


Šturkúra práce :
  1. Úvod do problematiky
  2. Bezpečnosť s pohľadu ...
  3. Súčasný stav v riešení problematiky
  4. Ciele a metodika práce
  5. Výsledky a ich zhodnotenie
  6. Teoretické a praktické prínosy dizertačnej práce
  7. Obsah dizertačnej práce
  8. Zoznam literatúry

Poznámka : Algoritmy uvedené v riešení sú chránené v zmysle Autorského zákona, a kopírovanie, rozširovanie ľubovolnej časti práce v ľubovolnom médiu sú možné len s písomným súhlasom riešiteľa.

© Ing. Vaculík Juraj
Počet prístupov