Fakulta Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Žilinská univerzita v Žiline
Čj 861/PED-Vv/2000

  Žilina, 5. mája 2000

Vec : Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce

        Ing. Juraj VACULÍK


      Dovoľujeme si Vás pozvať na zasadnutie komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných prác v odbore 37-01-9 Dopravná a spojová technológia, ktoré sa uskutoční dňa

26. mája 2000 o 9,00 h

v zasadačke katedry spojov F PEDaS ŽU Žilina, budova NF, Veľký Diel, 4. poschodie.


      SOK dňa 15. 3. 2000 schválila komisiu v tomto zložení. Verím, že si svoje pracovné povinnosti zariadite tek, aby ste sa zasadnutia komisie mohli zúčastniť.

      Tešíme sa na Vašu účasť a ostávame s úctou


Prof. Ing. Tatiana Čorejovcá, CSc., v.r.

predseda komisie


návrat