Prof. Ing. Josef Kříž, PhD.

Katedra leteckej dopravy, Žilinská univerzita v Žilina

OPONENTSKÝ POSUDOK

na doktorandskú dizertačnú prácu:


"Návrh optimálneho riešenia ochrany informačného systému".


Doktorand : Ing. Juraj Vaculík


          Tento posudok som spracoval na základe žiadosti dekana Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU v Žiline, predloženej doktorandskej práce, a priložených materiálov.

a) Aktuálnosť zvolenej tématiky

          Tématika práce je aktuálna, najnä z dvôvodu existencie nového fenoménu INTERNET, ako aj skutočnosti, že v súčasných globalizačných podmienkach budujú jednotlivé spoločnosti či firmy svoje intranetovské - interné IS, ktoré pokrývajú často teritoriálne rozložené organizačné útvary firiem. Podobne v snahe posilniť kooperačné a asociačné väzby spoločnosti s partnerskými organizáciami budujú spoločnosti Extranetovské siete. Bezpečnosť týchto IS aj s globalizačného pohľadu je veľmi aktuálnou a kritickou problematikou.

b) Cieľ riešenia a jeho splnenie

          Ciele dizertačnej práce boli zamerané na:

          Je potrebné poznamenať, že uskutočnená analýza a hodnotenie teoretických prístupov a štandardizovaných metodológií bola spracovaná na veľmi dobrej úrovni. Prezentácií analýz metodológií ktorá je prehľadná predchádza širšia analýza potreby, metód a filozofie bezpečnosti IS zo širšieho pohľadu.

          V súčasnosti sa čím ďalej, tým viac stáva predmetom ochrany znalostní báza spoločnosti, ktoré spravidla prezentuje jej najvýznamneišiu zložku nehmotného majetku. Súhlasím s názorom doktoranda, že v oblasti bezpečnosti IS hrá veľmi významnú roľu ľudský faktor, ktorý je často hlavným problémom v oblasti bezpečnosti alebo spoľahlivosti . skutočnosti, ktorá je vlastná i v iných oblastiach vedecko technického života.

b) Cieľ riešenia a jeho splnenie

          

c) Zvolené metódy spracovania

          Správnosť zvolených metód spracovania bola potvrdená splnením zvoleného cieľa. Doktorand na základe analýzy súčasnéhe stavu riešenej problematiky predkladá vlastnú metodológiu. Vychádzajúc z reálnych poznatkov, že narušiteľmi IS v prevažnej väčšine sú práve interní používatelia, t.j. zamestnanci organizácií, autor predkladá vlastné riešenie realizácie ochrany proti interným používateľom IS.

d) Výsledky doktorandskej dizertačnej práce

          Výsledky spracované v DDP sú prakticky využiteľné pri ďalšom výskumnom a štúdijnom úsilí optimalizácie riešenia bezpečnosti IS. Prezentovaný prístup a prostriedky vybrané k riešeniu ochrany programového zabezpečenia IS zodpovedajú súčasným, progresívnym trendom v danej oblasti.

          Vlastné konštrukcie, algoritmy a prístup k vytváraniu ochrany a zabezpečeniu bezpečnosti programových prostriedkov uvedených v kap. 5 je vhodne prezentované formou voľných procedúr, vývojových schém a deklarácií. Svoj prístup k návrhu opiera o vlastné experimentálne skúsenosti pri overovaní funkčnosti IS v minulosti a skúsenostiam s monitorovaním korektnosti užívateľa, návrhu programového vybavenia logicky obdobného ako vlastný návrh prístupu k vytváraniu ochrany a zabezpečenia bezpečnosti programových prostriedkov.

          Zvolená metóda prístupu k forme jednotlivých názvov kapitol neprispieva k jednoduchosti orientácie v predkladanom texte, podobne je tomu aj pri citáciach, ktoré podobne ako uvádzaná literatúra nie je v súlade s požadovanými normami. Upozorňujem na túto skutočnosť, nakoľko už pri diplomových prácach sa uvedené nedostatky spravidla neobjavujúa pri publikovaní v zahraničí by zbytočne znožovali kvalitu prác. Uvedené formálne nedostatky však neznižujú odbornú úroveň predloženej práce.

e) Význam pre spločenskú prax, resp. ďalší rozvoj vedy.

          Problematika informačnej bezpečnosti je v súčasnej dobe dynamicky sa rozvíjajúcim sa odborom. Stále rastúci počet narušení informačných systémov poukazujú na skutočnosť, že problémom informačnej bezpečnosti je nutné venovať stále väčšiu pozornosť. Z toho dôvodu je prospešné, že autor zvolil za cieľ svojej práce práve túto oblasť, uskutočnil kritickú analýzu vybraných metodológií a predložil návrh vlastného riešenia.

          Výsledky vlastnej konštrukcie je možné využiť pri ďalšom rozvoji v sledovanej oblasti.

          Doktorandská práca nemá charakter patentu ani vynálezu.

f) Splnenie podmienok pre doktorandskú dizertačnú prácu.

          Pán Ing. Juraj Vaculík preukázal pri spracovaní DDP schopnosť vedecky pracovať, ako aj aplikovať vedecké poznatky na problémy praxe. DDP svedčí o vysokej tearetickej úrovni doktoranda. Odborné spracovanie svedčí o profesionálnom prístupe a majstrovstve doktoranda pri prezentácii vlastných výsledkov vedeckej práce. Doktorandská dizertačná práca nielenže prináša poznatky, ale vyjadruje i spôsobiloť doktoranda k tvorivej vedeckej práci.

          Predložená doktorandská dizertačná práca splňuje podmienky stanovené Vyhláškou č. 131/97 Zb. zo dňa 7. 5. 1997. Na základe uvedených skutočností doporučujem prácu prijať k obhajobe a po úspešnej obhajobe udeliť pánovi Ing. Jurajovi Vaculíkovi vedecko-technickú hodnosť

philosophiae doctor

v odbore doktorandského štúdia 37-01-9 Dopravná a spojová technológia.

V Žiline, 2. 5. 2000


návrat