Doc. Ing. Ján Jasovský, CSc.

962 01 Zvolenská SlatinaBratislava, 9.mája 2000


OPONENTSKÝ POSUDOK

na doktorandskú dizertačnú prácu

     Dňa 18.4.2000 mi bola doručená žiadosť dekana Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov pána Prof. RNDr. Ing. K. Achimského, CSc. na vypracovanie oponentského posudku na doktorandskú dizertačnú prácu pána Ing. Juraja Vaculíka, absolventa doktorandského štúdia v odbore 37-01-9 Dopravná a spojová technológia na tému Návrh optimálneho riešenia ochrany informačného systému.

Všeobecná charakteristika dizertačnej práce:

     Na základe štúdia predloženej doktorandskej dizertačnej práce konštatujem, že dizertačná práca, významne integruje riešenú problematiku v širších súvislostiach do vlastného návrhu ochrany informačného systému na úrovni podniku a prezentuje moderný prístup k riešeniu ochrany informačných systémov. Je nutné si uvedomiť, že v súčasnej dobe sa problematike bezpečnosti informačných systémov hľadajú progresívne formy a postupy s cieľom zracionálniť a optimalizovať efektívnosť bezpečnostných nástrojov a hľadajú sa adekvátne mechanizmy jej zabezpečenia. Aspekty bezpečnosti a ochrany si stále výraznejšie uvedomujú všetky podniky a pozitívne hodnotím, že aj predložená dizertačná práca tieto skutočnosti plne rešpektuje a doktorand ich obsahovo v práci prezentuje.

Formálna stránka dizertačnej práce:

     Doktorand Ing. Juraj Vaculík vypracoval a predložil na oponentské konanie doktorandskú dizertačnú prácu na tému: Návrh optimálneho riešenia ochrany informačného systému.

     Doktorandská dizertačná práca a autoreferát sú vypracované na vysokej kvalitatívnej úrovni a to po stránke textovej ako aj grafickej úpravy. Rozsahom sú obidve publikácie úmerné vyžadovanému štandardu. Dizertačná práca je členené do šiestich kapitol, pričom jednotlivé časti práce sú usporiadané logicky a v štandardnej štruktúre, preto je dizertácia čitateľná a vecne pochopiteľná. Pri akceptovaní vysokej kvality, je nutné skonštatovať, že spracovateľ práce sa nevyhol niekoľkých gramatickým „preklepom“ a ďalším nezrovnalostiam napríklad v číslovaní obrázkov a pod. Je nutné skonštatovať, že napriek uvedeným formálnym chybám dizertačná práca aj autoreferát spĺňajú predpoklady kladené na vedeckú prácu a spomenuté náležitosti neznižujú jej vedeckú úroveň.

Obsahová stránka dizertačnej práce:

     Ako som už uviedol, doktorand Ing. J. Vaculík rozčlenil dizertačnú prácu do šiestich kapitol. Úvodné časti popisujú základné pojmy v oblasti bezpečnosti a súvislosti s inými oblasťami ako je legislatíva, právo, kvalita, architektúra IS, čím poukazuje na šírku danej problematiky. Je pochopiteľné, že mnohé dielčie časti sú preto spracované na informatívnej báze a mohli by byť predmetom ďalších vedeckým aktivít a štúdií. Nasledovné kapitoly prezentujú súčasný stav v tejto oblasti, aj keď je nutné zdôrazniť, že neexistuje jednotná metodika pre túto oblasť sú tu rozpracované základné dokumenty a odporúčania pre riešenie bezpečnosti IS. Jadro dizertačnej práce, predstavované časťami cieľ, metodika a dosiahnuté výsledky sú vypracované na profesionálnej úrovni a jasne dokazujú dlhodobé skúsenosti a znalosti spracovateľa v oblasti informačných systémov, schopnosť akceptácie nových prvkov a ich implementácie do informačného systému. Podľa môjho názoru a osobných skúseností je možné vysoko pozitívne hodnotiť dva faktory - hlavné zameranie dizertačnej práce na elimináciu pôsobnosti ľudského faktoru na informačný systém a orientáciu na vlastného - interného zamestnanca, pretože tieto faktory sú hlavným zdrojom porušovania jeho bezpečnosti a nespoľahlivosti. Z tohoto pohľadu je piata kapitola, ktorá prezentuje konkrétne algoritmy bezpečnostných mechanizmov, ktoré boli podľa autora overené v praxi, významným prínosom.

Z tohoto sa javí ako vhodné:

  1. dokladovať skúsenosti alebo dosiahnuté výsledky s aplikáciu týchto mechanizmov do informačného systému,
  2. špecifikovať súčinnosť uvedených bezpečnostných mechanizmov a ostatnými prvkami ochrany IS, napríklad na technickej alebo organizačnej úrovni,
  3. prenositeľnosť algoritmov na iné programové platformy ako Pascal.

     Doktorand Ing. Juraj Vaculík dokázal schopnosť samostatne vedecky pracovať, analyzovať moderné metódy týkajúce sa témy práce a schopnosť tieto poznatky implementovať do reálnych systémov podľa požiadaviek praxe a navrhol metodiku, postupy a algoritmy bezpečnostných mechanizmov.

     Práca neobsahuje prvky vhodné na prihlásenie patentu alebo zlepšovacieho návrhu.

     Podľa môjho názoru predložená dizertačná práca Ing. Juraja Vaculíka splňuje podmienky kladené na doktorandskú dizertačnú prácu odporúčam k obhajobe a po jej úspešnom obhájení odporúčam udeliť Ing. Jurajovi Vaculíkovi vedecko-akademickú hodnosť “PhD”.


návrat