Doc. Ing. Anton LAVRIN, CSc.Technická univerzita v Košiciach
Letná 9, 042 00 Košice
tel.: 095/6022010, e-mail: lavrina@tuke.sk

OPONENTSKÝ POSUDOK

na doktorandskú dizertačnú prácu, ktorú spracoval

Ing. Juraj VACULÍK

pod názvom:

Návrh optimálneho riešenia ochrany informačného systému

Vedný odbor 37-01-9 Dopravná a spojová technológia

       Predložená doktorandská dizertačná práca a autoreferát boli spracované a dokumentované v zmysle Vyhlášky č. 131 Z.z. z r.1997.

       Téma dizertačnej práce sa zaoberá významnou a veľmi aktuálnou problematikou zameranou na bezpečnosť firemných informačných systémov (IS). V súčasných "globalizačných " podnňmienkach budujú firmy svoje Intranetovské - interné IS, ktoré pokrývajú často teritoriálne rozložené organizačné útvary firiem. Podobne v snahe posilniť kooperačné a aliančné väzby firmy s partnerskými organizáciami budujú firmy tzv. Extranetovské siete. Obe siete sa často prekrývajú s verejnými sieťami najmä s Internetovou sieťou. Bezpečnosť firemných systémov aj ň tohoto "globalizačného" pohľadu je veľmi aktuálnou a kritickou problematikou.

       Ciele dizertačnej práce boli zamerané na:

       Je potrebné poznamenať, že analýza a hodnotenie teoretických prístupov a štandardizovaných metodológií bola spracovaná na veľmi dobrej úrovni. Prezentácia analýzy v kap. 2, 3 a čiastočne aj v kap. 4 je prehľadná. K tejto časti predloženej práce uvádzam nasledovné pripomienky :

       Kapitola 4 je venovaná formovaniu cieľov a metodike, ktorou budú riešené úlohy spojené s naplnením daných cieľov. Z textu kapitoly postupne vyplynie postoj autora k problematike vytvárania prostriedkov ochrany a bezpečnosti v IS, ktorý jednoznačne smeruje k ochrane programových prostriedkov a najmä ich aplikačnej časti, ktorá prezentuje najvhodnejšiu časť firemného IS. K tejto časti uvádzam nasledovné pripomienky:

       Prezentovaný prístup metódy a prostriedky vybrané k riešeniu ochrany programového zabezpečenia IS zodpovedajú súčasným, progresívnym trendom v danej oblasti.

       Vlastné konštrukcie, algoritmy a prístupy k vytváraniu ochrany a zabezpečeniu bezpečnosti programových prostriedkov v kap.5. Vhodne prezentované formou voľných procedúr, vývojových schém a deklarácií.

       K tejto časti uvádzam nasledujúce pripomienky:

       Celkove možno konštatovať, že zvolené metódy a postupy uvedené v kap.5 dokumentujú tvorivé schopnosti autora. Jeho analýzy a prezentované riešenie v oblasti ochrany a bezpečnosti IS zodpovedá pričastým svetovým trendom výskumu v danej predmetnej oblasti.

       Formálne je práca prehľadne spracovaná . Z tohto pohľadu je však potrebné uviesť pripomienku k veľmi nevhodnej (nezvyklej) forme prezentácie a citácie použitej literatúry, resp. iných informačných zdrojov. V tejto forme nie vo väčšine prípadov spätná väzba na informačný zdroj veľmi vágna.

       Záverom možno skonštatovať, že predložená dizertačná práca spĺňa podmienky paragrafu 13 Vyhlášky 131/1997 a preto ju odporúčam k obhajobe. Po jej úpspešnom obhájení odporúčam udeliť Ing. Jurajovi Vaculíkovi vedecko-technickú hodnosť "PhD".

       Košice 20. 5. 2000


návrat