návrat Profesný životopis

Meno            : Ing. Vaculík Juraj
Datum narodenia : 25.03.1953 

Hlavné profesné zameranie je na oblasť komplexnej tvorby informačných systémov od ich analýzy cez návrh riešenia až po ich realizáciu. V súčasnej dobe je orientácia na problematiku služieb v informačných technológiách a aplikáciu vhodných technologických procesov do oblasti ekonomických informácií, bankovníctva, obecných informačných systémov s hlavným zameraním na ochranu dat a bezpečnosť informačného systému. Profesná orientácia :


Odborné‚ znalosti

technické prostriedky
čiastočná znalosť HW systémov SPU800, SM50/40, SMEP, PDP 11/.., PC
operačné systémy
CP/M, Mikros (8-bitov‚ I8080), RSX11, DOS RV (16-bitov‚ SMEP), MSDOS, DRDOS, SCO UNIX (prostredie I80x86,PC), Windows
programovacie jazyky
Assembler I8080, čiastočne I80x86, assembler MACRO 11 (systémy SMEP), Fortran 77, Basic, Pascal, Cobol a čiastočne C-jazyk, Java, čiastočne Perl, Visual Basic, Delphi
aplikačné nadstavby
prostredie databázových systémov DBase, FOXBase, FOXPro, FORCE, Clipper, Btrieve, sieťové prostredie Novell, Internet - tvorba WWW stránom, správa učebňového servera, tabuľkové procesory SuperCalc, Quatro, Lotus, Excel, textové editory, grafické prostriedky, audio a video prostredie atď.
Vzdelanie

rok  
1959-1968 štúdium na ZDŠ - základná deväťročná škola na Makarenkovej ulici v Žiline, 
1968-1971 štúdium na SVŠ - stredná všeobecnovzdelávacia škola Horný Val, kde som v r. 1971 úspešne zmaturoval maturitné vysvedčenie
1971-1976 štúdium na VŠDS odbor prevádzka a ekonomika spojov, ukončená štátnou záverečnou skúškou a obhajobou diplomovej práce na tému "Spracovanie sieťového grafu na Telekomunikačnú budovu Žilina,vysvedčenie
1978-1980 postgraduálne štúdium Automatizované systémy riadenia v spojoch, podriadané VŠDS, fakultou SET, katedrou Technickej kybernetiky v UIS Zruč nad Sázavou, ktoré som v r. 1980 úspešne ukončil obhajobou záverečnej práce na tému "Systém prípravy a zberu dát pre ASRP typu organizácie riaditeľstva spojov"záverečné vysvedčenie
1983 priznanie III.stupňa Vedecto-technickej atestácie FMS Praha, 
1988 reatestácia III.stupňa VT atastácie pre odbor stavebníctva, 
1994 absolvovanie kurzu "Finančný manažment pre malé a stredné podniky", Ekoland Prešov v spolupráci s Univerzitou v Minessote, U.S.A, osvedčenie
priebežnekurzy v oblasi výpočtovej techniky a programovanie cerfifikátzlepšovací návrh 
1998začiatok doktoraandského štúdia, obhajoba minima 
1999obhájenie titulu PhD. záverečnou prácou na tému Návrh optimálneho riešenia bezpečnosti informačných systémov  
2001udelenie hodnosti Doc. záverečnou prácou na tému "Ľudský faktor v systéme bezpečnosti"  
2008úspešné absolvovanie ECDL cerfifikát 
Zamestnanie

rok 
1976-1981 od 01.08.1976 Stredoslovenské riaditeľstvo spojov Banská Bystrica, Prevádzkové laboratórium Žilina, ako výskumný pracovník, od r. 1977 ako samostatný výskumný a vývojový pracovník
1981-1986 Výskumný ústav spojov Praha, pracovisko Žilina (delimitácia pracoviska od 01.01.1982 pod VÚS Praha), riešenie úloh aplikácie ekonomických a technologických procesov prostredníctvom výpočtovej techniky,
1986-1988 od 01.10.1996 Závod výpočtovej techniky pozemného staviteľstva GR Bratislava, vo funkcii vedúci matematik - analytik, neskôr ako vedúci výskumno-vývojový pracovník na aplikácia VT do stavebných činností, CAD systémy - normatívna základňa, plán stavebnej výroby a pod. v r. 1988 zrušenie GR pod ktoré ZVT PS GR patril, odchod k 30.09.1988
1988-1991 Chemicelulúza, š.p., vedúci výpočtového strediska, riadenie technologických procesov, v r. 1991 odchod v dôsledku privatizácie VS,
1991-1995 VŠDS, fakulta riadenia, katedra informačných sietí ako výskumný pracovník, výučba predmetov Telematické služby, Služby s pridanou hodnotou, Videotex, v r. 1994 externá výuka na katedre spojov predmet Praktikum na PC.
od 1995 VŠDS, fakulta FPEDaS, katedra spojov ako pedagogický pracovník, výučba predmetov Telematické služby a služby a pridanou hodnotou, Programovanie a algoritmizácia v prostredí Pascal, databáza Btrieve.
2002 ŽU, fakulta FPEDaS, katedra spojov ako vedúci oddelenia Elektronických komunikácií a služieb, výučba predmetov (okrem predchádzajúcich) Multimédiá a Aplikačné programové vybavenie
2004 výučba predmetov pre Elektrotechnickú fakultu (okrem predchádzajúcich) Tvorba multimediálneho webu a Autorské systémy

  Počet zvedavcov : Access counter.