Odborny profil a aktivity

 Diplomové práce - vedenie. konzultant, školiteľ

1980
 • Ploszeková Erika, Technické a organizačné riešenie decentralizovanej prípravy dát v rámci organizácie typu RS, konzultant DP
1983
 • Butková Milada, Riadenie technologických procesov ako súčasť ASRP
 • Tureková Jana, Využitie SPU 800 pre spracovanie miedz
1986
 • Martinický Ľudovít, školitel poslucháčov VŠDS, FPEDaS, odbor Kybernetika v doprave a spojoch
 • Ďurkovič Otto, školitel poslucháčov VŠDS, FPEDaS, odbor Kybernetika v doprave a spojoch
1997
 • Patrik Trefný, Návrh informačmého systému pošty v prostredí internetu - WWW
1998
 • Iveta Nochtová, Návrh informačného systému posty v prostredí WWW, aplikované na Poštu 1 Nové Zámky
 • Marek Monček, Interakcia v prostredí Internetu
 • Ivan Javorský, Spracovanie služieb INFOTELU v prostredí WWW
 • Jozef Miček, Návrh informačného systému podniku typu poskytovateľ služieb
 • Jana Palšáková, Spracovanie PSČ v prostredí WWW
1999
 • Martin Fatura, Ochrana dát proti zlyhaniu technických prostiriedkov
 • Halas Marian, Ekonomické využitie Internetu
2001
 • Ábel Marián, Interaktívna výučbocá aplikácia digitálneho spojovacieho systému Alcatel S12 pre podnikový IS spoločnosti Alcatel Slovakia, a.s.
 • Hájnik Jaroslav, Softwarové spracovanie hodnotenia dodávok v súlade s požiadavkami ISO 9002 vo variante návrhu pre podnik FERONA Slovakia, a.s.
 • Prindeš , Internetová ekonomika - ekonomika 21. storočia
2002
 • Belko Peter, Softvérový systém preventívnej nápravnej činnosti v systémoch riadenia spoločnosti Ferona Slovakia, a.s.
 • Bak Michal, Postavenie Poštovej banky na trhu elektronických bankových služieb
 • Monoši Michal, Služby digitálnej bunkovej verejnej radiotelefónnej siete
 • Helt Branislav, Vznik a spracovanie informácie pre riadenie ES SR
 • Teskal Viktor, Aplikovanie VoIP na služby prenosu dát poskytovaných ST, a.s.
 • Reguly Ladislavv, Riadiaci informačný systém neobsluhovanej Elektrickej stanice PS
 • Števík Jozaf, Návrh podnikovej siete LAN
2003
 • Blunár Anton, Zadávanie diplomových prác prostredníctvom Internetu
 • Ďurčanová , Využívanie CRM v CC ST, a.s.
 • Halecký Ľuboslav, Jednoduché účtovníctvo ako jedna z možných služieb oskytovaných cez internet
 • Kruppa Marek, CRM ako jeden zo základných zdrojov konkurencieschopnosti podniku na začiatku 21.storočia
 • Magát Ľuboš, E-Commerce ako stratégia modernej firmy.
 • Marčičiak , Telekomunikačný trh v ekonomických podmienkach Slovenska.


 Diplomové práce - recenzie

1985
 • Janušková Zuzana, Teória grafov a ich aplikácia v rezorte spojov
 • Rastislav Fuller, Prevádzkové predpisy a poriadok postfaxovej a telefaxovej služby
 • Dana Šigutová, Automatizovaná pošta na vybraných politných poštách v jihomoravském kraji po separaci
1997
 • Slučiaková Marcela, SWIFT, jeho produkty a racionalizácia medzibankového spojenia jeho prostredníctvom
 • Mišlin Martin, Vplyv digitalizácie prenosového média na tvorbu WAN sietí
 • Madleňák Radovan, Tvorba WWW stránok pre počíatčovu komunikáciu v počítačovej sietí Internet
 • Mária Slámová, Prenos bankových informácií pomocou elektronických médií
1998
 • Alžbeta Šovčíková, Bezpečnostná politika telekomunikačného prevádzkovateľa v liberalizovanom prostredí
 • Jana Kurincová, Porovnanie legislatívy EU s legidlatívou SR v oblasti telekomunikácií
1999
 • Lazorová Mária, Aplikácia modelu Európskej informačnej infraštrultúry v podmienkach Slovenska
 • Novosad René, Výukové expertné systémy v procese vzdelávania
 • Paňák Ján, MIS Slovenskej pošty, š.p. ako plánovací a informačný systém
2000
 • Elena Kaločová, Využitie internetu v marketingu malého podniku
 • Gabriela Končelíková, Analýza konkurencie v oblasti elektronického bankovníctva
 • Mária Šelmeková , HomeBanking v podmienkach SKB, a.s.
 • Katarína Križanová, Internet ako marketingový prostriedok
2001
 • Kačeríková Andrea, UTMS - technicko - ekonomická štúdia
 • Škubák Erich, Možnosti využitia homebankingu pre malé a stredné firmy
 • Marková Daniela, Analýza a porovnanie bankových produktov poskytovaných prostredníctvom EDC
 • Nekorancová Jarmila, Marketingový pohľad na služby ISDN
2002
 • Britanová Simona, Vytvorenie regionálneho informačného systému v euroregióne Beskydy so zameraním na malé a stredné podnikanie
 • Časnocha Peter, Regionálny portál - moderná forma prezentácie regiónu