návrat Publikačná činnosť a ohlasy rok 2006 návrat

 1. ZELÍK P., VACULÍK J.: Mobilní technologie v infrastruktúře dopravy I, IN: informačný spravodajca ČESMAD Bohemia – Transport magazín 12/2006, str.19, BDE
 2. ZELÍK P., VACULÍK J.: Mobilné technológie v infraštruktúre dopravy IV časť, IN: informačný spravodajca ČESMAD - Kilometer 12/2006, str.19, ISSN 1335-9894, BDF
 3. ZELÍK P., VACULÍK J.: Mobilné technológie v infraštruktúre dopravy III časť, IN: informačný spravodajca ČESMAD - Kilometer 11/2006, str.24, ISSN 1335-9894, BDF
 4. VACULÍK J. A KOL. : Mutlimédiá – spracovanie textu, fotografia, filmová technika a práca so zvukom, vysokoškolská učebnica, , EDIS 2006, ISBN 80-8070-604-2
  1. MAJERČÁKOVÁ G., Problematika prepojenia sietí v liberalizovanom telekomunikačnom prostredí, in: Perners contacts, elektronický odborný časopis o technológií, technice a logistice v dopravě 1/2007, Pardubice, ISSN 1801-674X, citované VACULÍK J.: Multimédiá, vysokoškolská učebnica 2006 - ISBN 80-8070-604-2
  2. MAJERČÁKOVÁ G., Analýza ponuky vybraných produktov mobilných operátorov, in: Perners contacts, elektronický odborný časopis o technológií, technice a logistice v dopravě 2/2007, Pardubice, ISSN 1801-674X, citované VACULÍK J.a kol: Multimédiá, vysokoškolská učebnica 2006 - ISBN 80-8070-604-2
  3. MADLEŇÁKOVÁ L.,MAJERČÁKOVÁ G., Legislatíva v poštových a elektronických komunikáciach, in: EDIS ŽU 2007, elektronické skriptá, ISBN 978-80-8070-789-7, citované VACULÍK J.: Multimédiá, vysokoškolská učebnica 2006 - ISBN 80-8070-604-2
 5. ZELÍK, P., VACULÍK J.: Integrated solution development and telematics In: internetový časopis fakulty PEDaS - DaS - Doprava a spoje 2/2006, ISSN 1336-7676, ADF
 6. MONOŠI M, VACULÍK J., Telefónica – jej vývoj a najbližšie vyhliadky na slovenskom trhu, In: Zborník z medzinárodnej konferencia MEDEL 2006, Brno, 2006, ISBN 80-86851-62-1, AEC
 7. ZELÍK P., VACULÍK J.: Mobilné technológie v infraštruktúre dopravy II, IN: infomačný spravodajca ČESMAD - Kilometer 10/2006, str.24-25 , ISSN 1335-9894, BDE
 8. VACULÍK J.: Telematické služby podľa rady Európy, In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Rozvoj euroregiónu Beskydy“, Žilina – Bielsko-Biala, 2006, ISBN 80-8070-602-6, AED
  1. KOVÁČIKOVÁ M., Vplyv Európskej integrácie na dôchodkový systém v SR, in: Proceedings, international conference, Increasing competitieveness or Regional, National and international Markets, Ostrava september 2007, ISBN 978-80-248-1457-5, citivané VACULÍK J.: Telematické služby podľa rady Európy, In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Rozvoj euroregiónu Beskydy“, Žilina – Bielsko-Biala, 2006, ISBN 80-8070-602-6
  2. MADLEŇÁKOVÁ L., Zásady štátu v oblasti politiky hospodárskej súťaže na trhu elektronických komunikácií, in: e. časopis Pošta, telekomunikácie a elektronický obchod II/2007, ISSN 1336-8281, citované VACULÍK J.: Telematické služby podľa rady Európy, In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Rozvoj euroregiónu Beskydy“, Žilina – Bielsko-Biala, 2006, ISBN 80-8070-602-6
  3. MADLEŇÁKOVÁ L.,MAJERČÁKOVÁ G., Legislatíva v poštových a elektronických komunikáciach, in: EDIS ŽU 2007, elektronické skriptá, ISBN 978-80-8070-789-7, citované VACULÍK J.: Telematické služby podľa rady Európy, In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Rozvoj euroregiónu Beskydy“, Žilina – Bielsko-Biala, 2006, ISBN 80-8070-602-6
  4. KOŠŤÁLOVÁ A., KOVÁČIKOVÁ M., Švábová L. Poisťovníctvo, in: Skriptá EDIS Žilina 2008, ISBN 978-80-8070-1805-4, citivané VACULÍK J.: Telematické služby podľa rady Európy, In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Rozvoj euroregiónu Beskydy“, Žilina – Bielsko-Biala, 2006, ISBN 80-8070-602-6
 9. ZELÍK P., VACULÍK J.: Mobilné technológie v infraštruktúre dopravy, IN: informačný spravodajca ČESMAD - Kilometer 9/2006, str. 22-23, ISSN 1335-9894, BDF
 10. KREMEŇOVÁ I., VACULÍK J., V-Model pri riadení výstavby informačných systémov, IN: Zborník z medzinárodnej konferencie UNINFOS 2006, ISBN 80-8050-976-x, str. 75-80, AED
 11. VACULÍK J., KREMEŇOVÁ I., Jednoduché účtovníctvo ako jedna z možných služieb ASP poskytovaných cez internet, IN: Zborník z medzinárodnej konferencie UNINFOS 2006, ISBN 80-8050-976-x, str. 121-126, AED
 12. VACULÍK J., KRUPPA M., Internet a CRM, Logistika 5/2006, str. 32 - 33, ISSN 1211-0957, ONLINE elektronická verzia http://Logistika.ihned.cz 5/2006, ISSN 1213-7693, BDE.
  1. MADLEŇÁK R., VACULÍK J.: Elektronické podnikanie, vysokoškolská učebnica, Edis 2998,
 13. VACULÍK J., KRUPPA M., Technológia CRM, Logistika 4/2006, str. 34-36, ISSN 1211-0957, ONLINE elektronická verzia http://Logistika.ihned.cz 4/2006, ISSN 1213-7693, BDE
 14. VACULÍK J., STRENIZTEROVÁ M.: Ľudský faktor v systéme bezpečnosti technológií IS/IT, medzinárodná konferencia Internet a bezpečnosť organizácií, Zlín, marec 2006, ISBN 80-7318-939-5 , AEE
 15. VACULÍK J., KRUPPA M., Procesy CRM systému, Logistika 3/2006, STR.20-30, ISSN 1211-0957, ONLINE elektronická verzia http://Logistika.ihned.cz 3/2006, ISSN 1213-7693, BDE
 16. VACULÍK J, Elektronické bankovníctvo, IN: Mičeková a kol. Bankovníctvo – skriptá ŽU 2006, 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2006. - 170 s., AH 13,18, VH 13,65 : obr., tab. - ISBN 80-8070-503-8., BCK,
 17. VACULÍK J.: Aspekty realizácie elektronického obchodu, IN: el. časopis Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod, II/2006, ISSN 1336-8281, BDF
  1. MADLEŇÁK R., VACULÍK J.: Elektronické podnikanie, vysokoškolská učebnica, Edis 2998,
 18. VACULÍK J., Riadenie preventívnych a nápravných činností, III, medzinárodná vedecká konferencia „Diagnostika podniku, controlling a logistika“, Žilina 2006, ISBN 80-8070-527-5, AED
 19. VACULÍK J., KRUPPA M., Obchodný model novej ekonomiky, STR. 32-33, Logistika 2/2006, ISSN 1211-0957, ONLINE elektronická verzia http://Logistika.ihned.cz 2/2006, ISSN 1213-7693, BDE
  1. MADLEŇÁK R., VACULÍK J.: Elektronické podnikanie, vysokoškolská učebnica, Edis 2998,
  2. STRENITZEROVÁ M., Outsorcing v riadení ľudských zdrojov - áno či nie?, in: elektronický časopis Pošta, telekomunikácie a elektronický obchod II/2007, ISSN 1336-8281
  3. PAĎOUROVÁ A., MADLEŇÁKOVÁ L., Informačná spoločnosť a rozvoj regiónov, In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Rozvoj euroregiónu Beskydy“, Žilina – Bielsko-Biala, 2006, ISBN 80-8070-602-6, citované : VACULÍK J., Obchodný model novej ekonomiky,
  4. STRENITZEROVÁ M., Moderný strategický prístup k inováciám, in: elektronický časopis Pošta, telekomunikácie a elektronický obchod IV/2006, ISSN 1336-8281
 20. VACULÍK J., KRUPPA M., Úspešnosť riadenia vzťahov so zákazníkmi, medzinárodná vedecká konferencia „Moderné prístupy k riadeniu ľudských zdrojov“, Trenčín 2006, str. 337-340, ISBN 80-8075-118-8, AED
  1. MADLEŇÁK R., VACULÍK J.: Elektronické podnikanie, vysokoškolská učebnica, Edis 2998,
 21. VACULÍK J., KRUPPA M., Model a procesy CRM systému, OnLine verzia, http://Logistika.ihned.cz 2/2006, ISSN 1213-7693, BDE
 22. VACULÍK J., KRUPPA M., Úvod do riadenia vzťahov so zakazníkmi, Logistika 1/2006, str. 24-26, ISSN 1211-0957, ONLINE elektronická verzia http://Logistika.ihned.cz 2/2006, ISSN 1213-7693, BDE
  1. MADLEŇÁKOVÁ L., Význam a zavádzanie vernostných programov v podmienkach poskytovateľa univerzálnej služby, in: Perners contacts, elektronický odborný časopis o technológií, technice a logistice v dopravě 1/2007, Pardubice, ISSN 1801-674X, citované VACULÍK J.: Úvod do riadenie vzťahu so zákazníkom, in: Logistika 1/2006, str. 24-26, ISSN 1211-0957
 23. VACULÍK J., KRUPPA M., Zásady riadenia vzťahov so zakazníkmi, Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod – internetový časopis 1/2006, str. 57-61, ISSN 1336-8281, BDF
  1. MADLEŇÁK R., VACULÍK J.: Elektronické podnikanie, vysokoškolská učebnica, Edis 2998,